Yritystiedot - LIIKETOIMINTAEHDOT

Käyttöoikeus: julkinen

1 Tarkoitus

RAUTAHOLVIn yleisten ehtojen tarkoitus on yhteinäistää sopimuskäytäntöjä sekä luoda luottamusta ja avoimmuutta osapuolten välillä.

2 Soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan RAUTAHOLVIn (toimittaja) tuottamiin palveluihin. Palvelu käsittää tuotteet ja/tai palvelut, jotka määritellään tarvittaessa erillisessä palvelusopimuksessa. Erityisehtoja näiden yleisten ehtojen lisäksi voidaan tarvittaessa kirjata palvelukohtaisiin sopimuksiin.

3 Omistus- ja käyttöoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus palvelun sovittuun sisältöön ja tuloksiin siirtyy asiakkaalle, kun kauppahinta on maksettu.

4 Oikeudet tuotteisiin ja materiaaliin

Palveluihin liittyvät tuote- ja immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle niiden alkuperäisenä oikeudenhaltijana.

5 Hyväksyminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa toimittajalle viipymättä toimituksen virheestä. Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi seitsemän (7) vuorokauden kuluttua luovutuksesta, ellei asiakas ole kirjallisesti ilmoittanut virhettä tai puutetta. 

6 Hinta ja maksuehdot

Hinnat perustuvat kulloinkin toimittajan tekemään tarjoukseen. Hinnat on ilmoitettu arvonlisäverollisina. Mikäli hintaan sisältyy muita sovellettavia veroja ja maksuja, tulee ne eritellä laskulla.

Mikäli muuta ei ole sovittu, on maksuehto 7 pv / netto.

Mikäli muuta ei ole sovittu ja palvelun arvonlisäverollinen kokonaishinta on yli viisi tuhatta (5000,00) euroa, tulee palvelu osittaa noin viiden tuhannen (5000,00) euron palvelukokonaisuuksiin. 

7 Takuut

Palvelun takuuaika on yksi (1) kuukausi, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakkaan tulee takuuaikana ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle mahdolliset virheet toimituksessa. Toimittajan tulee viipymättä korjata havaitut virheet ja puutteet.

8 Toisen osapuolen aineisto

Jos osapuoli luovuttaa toisen osapuolen käytettäväksi laitteita, ohjelmistoja tai muuta materiaalia palvelun suorittamiseksi, luovuttaja vastaa siitä, että niitä voidaan käyttää sovittuihin tarkoituksiin. Aineiston vastaanottaja saa käyttää aineistoa ainoastaan osapuolten välisen palvelun suorittamiseen.

9 Toimitusaika

Toimittaja pyrkii täyttämään velvoitteensa ilmoitettujen toimitusaikojen puitteissa. Toimitusajat ovat arvioita. Osapuolen havaitessa, ettei se voi noudattaa toimitusaikaa tai viivästyminen on ilmeistä, osapuolen tulee viipymättä puhelimella tai kirjallisesti ilmoittaa toiselle osapuolelle viivästymisen syy ja sen arvioitu kesto.

10 Alihankkijat

Alihankkijoiden käytöstä on sovittava erikseen palveluittain.

11 Vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista

Toimittaja vastaa puolustuksesta tai asian sopimisesta, jos asiakkaaseen kohdistetaan vaade, siitä että muuttamaton tuote ja/tai palvelu, jonka toimittaja on toimittanut osana palvelua, loukkaa toimitusmaassa voimassa olevaa tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa toimittajalle sellaisesta vaateesta, jotta toimittaja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

12 Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa palvelun viivästymisestä tai täyttämättä jättämisestä, jos suorittamista on estänyt tai sitä on vaikeuttanut seikka, johon osapuoli ei kohtuudella ole voinut vaikuttaa. Tällaisia esteitä ovat yleisen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, työtaistelutoimenpide, luonnon mullistus ja muu näiden kaltainen seikka.

13 Vahingonkorvausvelvollisuus

Osapuolten vastuu vahingoista on rajoitettu välittömiin vahinkoihin. Vahingonkorvaus on mahdolliset sanktiot mukaan lukien enintään 15 % toimeksiannon kauppahinnasta. Tämä rajoitus ei koske tapausta, jossa kyseessä on osapuolen tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttama vahinko.

14 Peruuttamisoikeus

Mikäli muuta ei ole sovittu, on asiakkaalla oikeus peruuttaa palvelu ilman kuluja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen palvelun alkamispäivää.

15 Voimassaolo

Mikäli muuta ei ole sovittu, on sopimus voimassa yhden (1) palvelukokonaisuuden tuottamisen ajan.

16 Sopimuksen keskeyttäminen tai purkaminen

Mikäli muuta ei ole sovittu, on palvelun irtisanomisaika välittömästi palvelun alkamisen jälkeen, jos kumman tahansa osapuolen toiminta on palvelun tai hyvän tavan vastaista. Irtisanominen tulee ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle osoitteeseen RAUTAHOLVI, Kalevan puistotie 17 c 21, 33500 Tampere.

17 Tyytymättömyys palveluun

Mikäli asiakkaalla on palvelusta huomauttamista tulee ensin ottaa yhteyttä toimittajaan ja antaa tilaisuus korjata asia, johon asiakas ei ole tyytyväinen. Riitatapauksissa asiakas voi ottaa yhteyttä toimittajan lisäksi oman kuntansa kuluttajaneuvojaan.

18 Sovellettava laki ja välimiesmenettely

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet tarvittaessa ratkaistaan sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä tai välimiesmenettelyssä. Välimiehet asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan välityslautakunnan sääntöjä. Välimiesmenettely pidetään toimittajan kotikunnassa suomen kielellä.

19 Koko sopimus

Tämä sopimus liittyen yksilöityyn palveluun muodostavat täydellisen sopimuksen asiakkaan ja toimittajan välillä sekä syrjäyttää kaikki aikaisemmat ja samanaikaiset kirjalliset tai suulliset sopimukset, ehdotukset, tarjoukset tai esitykset liittyen tämän sopimuksen asiasisältöön. Mikäli palvelua ei ole tehty kirjallisena, pätevät nämä yleiset ehdot yhdessä toimittajan tekemän laskun kanssa.

 

SALASSAPITOEHDOT

1 Tarkoitus

Luottamuksen ylläpitäminen varmistamalla asiakkaan ja toimittajan tietojen pysymisestä osapuolten välisenä tietona.

 

2 Luottamuksellinen aineisto

Kaikki tarkoituksella tai vahingossa saatu tieto palvelun aikana on luottamuksellista aineistoa, jonka luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua.

3 Voimassaolo

Salassapitositoumus on voimassa palvelun aikana sekä palvelun päättymisen jälkeen.

4 Salassapitosopimuksen keskeyttäminen tai purkaminen

Salassapitosopimusta ei voida purkaa kummankaan osapuolen toimesta riippumatta palvelun valmiusasteesta.

5 Rajaukset

Luottamuksellista aineistoa voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lain edellyttämissä tilanteissa. Luottamuksellista aineistoa voidaan luovuttaa sovitussa laajuudessa kolmannelle osapuolelle toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.
Powered byToiminnanohjaus ERP