Yritystiedot - KÄYTTÖEHDOT

Käyttöoikeus: julkinen

1 Tarkoitus ja soveltaminen

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan RAUTAHOLVI:n (jäljempänä toimittaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia toimittajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin toimittajan ylläpitämiin palveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön ja että hän on oikeustoimikelpoinen.

2 Verkkopalvelun sisältö ja vastuu verkkopalvelusta

Toimittaja pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Toimittaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Toimittaja ei vastaa Palvelun kautta saatavilla olevien sisältöjen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta eikä Palvelussa olevista käyttäjien näkemyksistä tai mielipiteistä. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa Palvelussa esitettävien kirjoitusten sisältöä osittain tai kokonaan.

Toimittaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Toimittajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Toimittaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän Palveluun pääsee toimittajan Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Toimittaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Toimittaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Toimittaja vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Toimittaja vastaa vain itse tuottamistaan Palvelusta annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

3 Palvelun käytettävyys

Toimittaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Toimittaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Toimittaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää toimittaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä toimittajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta toimittaja on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4 Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat toimittajalla tai muilla palveluntarjoajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja toimittajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkaessaan Palvelun käyttöä.

5 Käyttäjän oikeudet käyttää palvelua

Käyttäjän ja toimittajan välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja vastaanottaessaan näin toimittajalta Palvelun käyttöoikeuden.

Toimittaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka toimittaja voi milloin tahansa peruuttaa. Toimittajalla on myös oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka toimittajan Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Käyttäjällä on oikeus asettaa omille verkkosivuilleen yksittäisiä linkkejä Palvelun sivuille, mutta ei tietokannan tuottamiseksi ilman toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman toimittajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa sen käyttöön liittymätöntä mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Toimittajalla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Toimittajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6 Käyttäjätunnus

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa säilyttämisestä ja siitä, ettei se päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle käyttäjätunnuksensa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rautaholvi.fi. Saatuaan toimittajan kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä kyseisillä tunnuksilla lakkaa.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen tilalle uuden niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. Toimittajalla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Toimittajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Toimittaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

7 Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa toimittajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista toimittajalle. Toimittajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan toimittajan käyttäjärekisteriin.

Toimittaja ei luovuta Käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa. Toimittaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia.

8 Käyttäjän palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa toimittajalle oikeuden julkaista Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Toimittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Toimittaja ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se toimittajalle julkaistavaksi. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Toimittaja ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

9 Palvelusta perittävät hinnat ja maksaminen

Toimittajan tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää toimittajan tai sitä edustavan myyjän kanssa tehdyssä sopimuksessa ilmoitetun hinnan suorittamista. Toimittaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa oleva hinta ja hinnoitteluperuste vahvistetaan maksullisen palvelun tilauksen yhteydessä.

10 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Toimittaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Toimittaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

11 Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

12 Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan toimittajalle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.

13 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa toimittajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Toimittaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

14 Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin toimittaja ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Toimittaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

15 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus toiselle yhtiölle. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

Käyttäjän ja toimittajan välinen, näiden käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

16 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne toimittajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

17 Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Toimittajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Toimittaja ei luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

 
Powered byToiminnanohjaus ERP